Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ และประกวดโครงการ-นวัตกรรม ภายใต้หัวข้อสร้างสรรค์ภูมิปัญญา นำพาการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ในการดำเนินงานนั้น ผู้จัดทำโครงการได้ใช้หลักการดำเนินงานแบบวงจรประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย Plan Do Check และ Action ดังนี้

ขั้นที่ ๑ ขั้นตอนการวางแผน(Plan)

๑ ประชุมระดับผู้บริหาร เพื่อจัดสรรงบประมาณและกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในวงรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒ ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนดำเนินงานร่วมกับอาจารย์ประจำวิชาและกับนักศึกษาในหมู่เรียนเพื่อร่วมวางแผนของกิจกรรม

๓ จัดหาข้อมูลเพื่อรวบรวมเขียนโครงการ และดำเนินการเขียนโครงการ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการดำเนินกิจกรรม

๔. เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติโครงการ

ขั้นที่ ๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน(Do)

๑จัดประชุมนักศึกษา เพื่อชี้แจงกิจกรรมโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชานวัตกรรมสาธารณสุข

๒ จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในโครงการ และดำเนินงานประสานงาน โดยนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานในหมู่เรียนต่าง ๆ แบ่งงานเป็นส่วนที่ต้องรับผิดชอบ คือฝ่ายสถานที่ ฝ่ายปฏิคม ฝ่ายประเมินผล และประสานพิธีกร รวมทั้งวิทยากรโดยผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ประจำรายวิชาดังนี้

๑) ฝ่ายสถานที่ คือ นักศึกษาหมู่เรียน ๐๑ และ ๐๓ ดำเนินการจัดและเก็บสถานที่วันงานทั้ง 2 วันที่ดำเนินกิจกรรม

๒) ฝ่ายปฏิคมและประเมินผลหมู่เรียน ๐๒

 ๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการและอาจารย์ประจำวิชาประสานนักศึกษา ควบคุมดูแลการเข้าอบรมและการส่งประกวดนวัตกรรม ประสานวิทยากรกับท่านคณบดี ดำเนินการส่งเอกสารโครงการต่าง ๆ ตามลำดับขั้นตอนโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันที่ ๓๑ มีนาคม และ ๒ พฤษภาคม ดังนี้

 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙          รายละเอียดกิจกรรม

         

เวลา

รายการ

08.30-09.00น.

ลงทะเบียน  

09.00-10.00น.

กล่าวเปิดโครงการฯ โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศพร้อมบรรยายพิเศษความสอดคล้องของเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยกับพันธกิจการผลิตบัณฑิตสาธารณสุขชุมชน

10.00-10.15น.

 
พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00น.

อบรม เชิงปฏิบัติการ หัวข้อการเขียนบทความจากสิ่งประดิษฐ์

12.00-13.00น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00น.

อบรม เชิงปฏิบัติการ หัวข้อการเขียนบทความจากสิ่งประดิษฐ์

กล่าวปิดงานโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

วันที่ ๒  พฤษภาคม ๒๕๕๙       รายละเอียดกิจกรรม

เวลา

รายการ

13.00-13.30น.

ลงทะเบียน  

13.30-13.45น.

กล่าวเปิดกิกจรรมการประกวดนวัตกรรม โดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ

13.45-15.00น.

 
ชมคลิปวีดีโอการจัดทำนวัตกรรมของนักศึกษาทั้งหมด 21 กลุ่ม 

  15.00-16.30

กรรมการเดินชมผลงาน ให้คะแนนและสรุปผลการประกวดนวัตกรรม

16.30-17.00น.

มอบเกียรติบัตรและรางวัลแด่นักศึกษาผู้ชนะการประกวดนวัตกรม

กล่าวปิดงานโดยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

สถานที่
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนในรายวิชานวัตกรรมสาธารณสุข โดยวัตถุประสงค์ของโครงการคือเพื่อเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

{gallery}Inovation59{/gallery}.