Copyright 2020 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชุมหารือ เกี่ยวกับรายวิชาที่มีค่าวัสดุฝึก และสอน-สอบ ภาคเรียน 2/2558 วันที่ 27 มกราคม 2559

เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี