Copyright 2019 - Custom text here

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชุมหารือ เกี่ยวกับรายวิชาที่มีค่าวัสดุฝึก และสอน-สอบ ภาคเรียน 2/2558 วันที่ 27 มกราคม 2559

เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี