Copyright 2020 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรแก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ

และการจัดการเรียนทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดแนวคิด เปิดมุมมองและวิสัยทัศน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรด้านการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมประสบการณ์และนำมาพัฒนาในการจัดการเรียน การสอนในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสามารถนำความรู้มาพัฒนาส่วนงานห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์แบบมากขึ้น