Copyright 2020 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี