Copyright 2020 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่งภูมิภาค 2559" (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิดหลัก "วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยของหน่วยงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายวิจัย และหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น