Copyright 2019 - Custom text here

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่งภูมิภาค 2559" (Regional Research Expo 2016) ครั้งที่ 4

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประชุมหารือ เกี่ยวกับรายวิชาที่มีค่าวัสดุฝึก และสอน-สอบ ภาคเรียน 2/2558 วันที่ 27 มกราคม 2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรแก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนและสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการสาธารณสุข ครั้งที่ 1 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี