Copyright 2019 - Custom text here

ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัยร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในงานบุญถวายภัตตาหารเพล ประจำปี 2558 ณ วัดบูรพารามใต้ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 07.00-13.00 น.