Copyright 2017 - Custom text here

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดและจัดบูธของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในงาน "บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ" โดยพลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บ้านผาชัน หมู่ที่ 7 ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะ ทั้งด้านวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ ตามกรอบคุณวุฒิในด้านกรอบพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ตามบริบทการทำงานในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมงานโครงการประชุมวิชาการ “การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4” The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV) โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี