Copyright 2019 - Custom text here

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้กับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน”

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดกิจกรรม ค่าย “แต่งสี เติมสัน สานฝันให้น้อง ครั้งที่3” ณ โรงเรียนบ้านดอนม่วย อำเภอ เดชอุดม อุบลราชธานี วันที่ 23-25 ธันวาคม 2558