Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน ส.บ. 46.09.4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดกิจกรรมโครงการ “สาธารณสุขศาสตร์ร่วมใจสร้างทรายหาดสีขาว” ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ตระหนักถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้