Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการทักษะผู้นำและทักษะการเป็นพิธีกร สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ห้อง 52.325

ณ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะของภาวะการเป็นผู้นำและการเป็นพิธีกรและเพื่อให้นักศึกษาสามารถสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาตนเองและใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป