Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้กับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน สามารถฝึกปฏิบัติการตอบโต้ในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำได้ ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี