Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณะสาธารณสุขศาสตร์รวมพลังหารสองเพื่อการประหยัดพลังงาน”

ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี