Copyright 2019 - Custom text here

นักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ่ายภาพบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น ณ บริเวณหน้าอาคาร 100 ปี ประสิทธิ์ สุนทโรทก