Copyright 2019 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ในกิจกรรม “พี่สอนน้อง”

มีผู้รับผิดชอบโครงการคือ อาจารย์ ดร.มณฑิชา รักศิลป์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความพร้อมทางด้านความรู้และทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 1 และ 2 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชน โดยจะจัดระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเรียนชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี