Copyright 2019 - Custom text here

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “คณะสาธารณสุขศาสตร์รวมพลังหารสองเพื่อการประหยัดพลังงาน”

นักศึกษาภาคปกติ และ กศ.บป. ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ถ่ายภาพบัณฑิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ในกิจกรรม “พี่สอนน้อง”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หมู่เรียน ส.บ. 46.09.4 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะจัดกิจกรรมโครงการ “สาธารณสุขศาสตร์ร่วมใจสร้างทรายหาดสีขาว” ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการทักษะผู้นำและทักษะการเป็นพิธีกร สำหรับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 ห้อง 52.325