Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

  กิจกรรมพัฒนาตนเอง สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 62)
ไฟล์ เอกสารแนบ
1 นางเนตรทราย ทองคำ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2 นางพรทิพย์ ธรรมรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3 นางสาวศิรินภา เชื้อท้าว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลด  
4 นางสาวสุจิตรา แสงบุญเรือง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
6 นางสาวณัฐวดี สงวนล้ำ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
7 นายกีรติ อุปนิสากร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลด  
8 นางสาวน้ำพริก ไตรยสุทธิ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลด