Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดประชุมอาจารย์พี่เลี้ยง จากโรงพยาบาลชุมชน ในกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 2

 

โดย ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลชุมชน เขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และ ยโสธร รวมทั้งสิน 32 แห่ง ณ ห้องเรียน 52.416 อาคารวิทยาสาสตร์สุขภาพ คระสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4 จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 ในวันที่ 5 กันยายน ถึง 25 พฤศจิกายน 2559