Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

โครงการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตร กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานและ

การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น.

 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึก 52  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ดูรายชื่อ http://phn.ubru.ac.th/2016/images/PDF/user.pdf