Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

การจัดประชุมเครือข่ายบริการวิชาการชุมชน "กิจกรรมมหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (University's Social Engagement)"

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เผยว่า คณะสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จะจัดประชุมเครือข่ายบริการวิชาการชุมชน "กิจกรรมมหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (University's Social Engagement)" ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงนามความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการชุมชน ระดับตำบลทุกตำบล ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และสอบถามความต้องการจำเป็นของเครือข่ายในบริการวิชาการชุมชน รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม โดยได้เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล (รพ.สต.) จังหวัดอุบลราชธานี และนักวิชาการสาธารณสุข ประมาณ 150 คนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้