Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขชุมชนของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยมีรุ่นพี่ชั้นปีที่ ๔ ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาแล้ว เป็นผู้ดูแล 

 

โครงการพี่สอนน้องจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนความรู้ตามรายวิชาที่มอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ตามรายวิชาที่มอบหมายงานให้นักศึกษา โดยโครงการในครั้งนี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๒๐๘ คน โดยได้เชิญ ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาสแก่ผู้เข้าอบรม