Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประขุมใหญ่ชั้น๔ อาคาร๕๒ 

ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการและมอบโอวาสให้แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร ร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร ร่วมถ่ายภาพกับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์