Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

ประชาสัมพันธ์ ถึง นักศึกษาชั้น ปีที่ 1
สาขาสาธารณสุขชุมชน และสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม "อบรมเพศศึกษารอบด้าน" ในวัน ที่ 9-10 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์อาคารการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี