Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคปกติและภาคกศ.บป. ร่วมประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงานและการประหยัดพลังงานในครัวเรือน 

โดยเกณฑ์การประกวดคำขวัญรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานไฟฟ้าดังนี้

1. หัวข้อการประกวด:    การรณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในครัวเรือนและใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ความยาวในการแต่งคำขวัญ: ไม่เกิน 20 คำ

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งคำขวัญเข้าประกวด: บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคปกติและภาคกศ.บป.

กำหนดการส่งคำขวัญ:          ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น.

ที่โต๊ะอาจารย์ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ ห้อง 52.219

เกณฑ์การตัดสิน

    5.1 ต้องเป็นคำขวัญที่ไม่ได้คัดลอกมาจากบุคคลอื่นและไม่เคยส่งเข้าประกวดมาก่อน

    5.2 เป็นคำขวัญที่รณรงค์การสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในครัวเรือนและใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

    5.3 การตัดสินโดยนับจากคะแนนการ vote ของนักศึกษาและบุคลากร ทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงคนละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยจะเริ่มเปิดนับการ vote ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น.

    5.4 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น คณะฯจะนำไปใช้ในการรณรงค์ด้านการประหยัดไฟฟ้าต่อไป

กำหนดการประกาศผลการตัดสิน:      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลการประกวด

    7.1 รางวัลที่ 1         เงินรางวัล 500 บาท

    7.2 รางวัลที่ 2         เงินรางวัล 300 บาท

    7.3 รางวัลที่ 3         เงินรางวัล 200 บาท

          รับมอบรางวัลจากผู้บริหารคณะในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

 

2. หัวข้อการประกวด:    การประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในครัวเรือน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   ภาคปกติและภาค กศ.บป.

กำหนดการส่งข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน:   ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 น.

ที่โต๊ะอาจารย์ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ ห้อง 52.219

เกณฑ์การตัดสิน

          4.1 บุคคลที่ส่งประกวดจะต้องเขียนวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของตนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 แนบใบเสร็จรับเงินหรือใบเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจากบ้านพักหรือหอพัก (ถ้าเป็นหอพักต้องมีลายมือชื่อเจ้าของหอพักรับรองด้วย) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 โดยเดือนธันวาคมจะใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อคำนวณการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในเดือนต่อมา

4.2 การตัดสินจะประเมินจากการลดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด ถ้ามีผู้ที่ลดพลังงานได้เท่ากัน จะประเมินจากการเขียนวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้า

4.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับการคัดเลือก คณะฯจะนำไปใช้เพื่อตัวอย่างในการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าต่อไป

กำหนดการประกาศผลการตัดสิน:      วันที่ 8 มีนาคม 2560

รางวัลการประกวด

    6.1 รางวัลที่ 1         เงินรางวัล 500 บาท

    6.2 รางวัลที่ 2         เงินรางวัล 300 บาท

    6.3 รางวัลที่ 3         เงินรางวัล 200 บาท

 

          รับมอบรางวัลจากผู้บริหารคณะในวันที่ 15 มีนาคม 2560