Copyright 2021 - Custom text here
  • http://icph.ubru.ac.th

  • .

  • .

  • .

       คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมชมพูพันธ์ุทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผศ.ดร.อรอนงค์ บุรีเลิศ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 นำโดย รศ.ดร.พอ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการ, รศ.ดร.กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ, ผศ.สุระเจตน์ อ่อนฤทธิ์, ผศ.ดร.กชกร เจตินัย เป็นกรรมการ โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ ส่งเสริม เป็นกรรมการและเลขานุการ ในครั้งนี้ 

รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.พอ.ถวัลย์ ฤกษ์งาม ประธานกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

{gallery}pakan58{/gallery}.