ฟอร์มบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (Online Time Attendance Management)

 

เข้าสู่เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์